Câu hỏi thường gặp
Operational Manual
Cẩm Nang Hướng Dẫn Hoạt Động 15/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
15/08/2014
Lượt xem:   117
Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) được xây dựng nhằm hỗ trợ việc thực hiện một số kế hoạch trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ (MPER, 2013-2020)
Cẩm Nang Hướng Dẫn Hoạt Động

 

 

CIEM là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối Dự án ô. MPI-CIEM chịu trách nhiệm bổ nhiệm Giám đốc dự án ô. Các quyết định về chiến lược, trọng tâm và các hoạt động được phê duyệt (trong khuôn khổ Quỹ Linh hoạt) của Dự án ô do Giám đốc Dự án ô quyết định với sự nhất trí của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôx-trây-lia (DFAT). Các Cơ quan thực thiện Dự án thành phần chịu trách nhiệm bổ nhiệm Giám đốc Dự án thành phần .

 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm (AWP)đã được phê duyệt, các Giám đốc cấu phần sẽ đưa ra các quyết định về việc thực hiện các hoạt động và chịu trách nhiệm về việc quản lý kinh phí để thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động. 

 

Giám đốc Dự án ô 
 

Giám đốc Dự án ô có trách nhiệm: 
-    Đảm bảo các hoạt động được Dự án ô hỗ trợ phù hợp với các ưu tiên hàng năm của MERP và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP);
-    Chủ trì việc tổ chức các cuộc đối thoại chính sách định kỳ về các vấn đề xuyên suốt liên quan đến  tái cấu trúc kinh tế và phát triển kinh tế vĩ mô;
-    Xây dựng và phê duyệt (với sự đồng ý của DFAT) về Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Dự án (OM);
-    Xây dựng, phê duyệt (tham vấn với DFAT và các Giám đốc dự án thành phần) về Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) và phê duyệt (với sự đồng ý của DFAT) về các yêu cầu sửa đổi lớn của các Giám đốc dự án thành phầnvề AWP;
-     Tổng hợp và  nộp báo cáo tiến độ theo qui định của Chính phủ Việt Nam và DFAT;
-    Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hiện Dự án ô;
-    Thực thi cơ chế Quỹ linh hoạt, bao gồm phê duyệt (có tham vấn với DFAT) đề xuất tài trợ từ Quỹ linh hoạt.

 

Giám đốc Dự án thành phần

 

Giám đốc Dự án thành phần có trách nhiệm:
-    Xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm và đề xuất sửa đổi bổ sung các kế hoạch (nếu thấy gần thiết); 

-    Đảm bảo rằng các hoạt động được phê duyệt của Dự án ô phù hợp với các mục tiêu ưu tiên;
-    Đảm bảo rằng các hoạt động được phê duyệt của Dự án ô phù hợp với các mục tiêu ưu tiên; từ Quỹ linh hoạt và Chính phủ đối tác ; 
-    Chủ động tìm kiếm cơ hội để đảm bảo các hoạt động của Dự án ô mang tính tổng thể và liên quan đến kết quả đầu ra của Dự án ô;
-    Chuẩn bị và nộp các báo cáo  tiến độ tổng hợp hàng quý;
-    Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các cấu phần và việc đạt  kết quả, bao gồm việc chuẩn bị và nộp báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện cấu phần và kết quả của hoạt động giám sát;
-    Hợp tác với Giám đốc dự án ô trong việc xây dựng và thực thi chiến lược  thông tin, đối thoại chính sách và quản lý kiến  thức;
-    Tham gia vào các cuộc họp Ban điều phối Dự án ô và các tham vấn khác liên quan đến Dự án ô; và
-    Hỗ trợ Giám đốc dự án ôtrong tổ chức các cuộc đối thoại chính sách về các vấn đề ưu tiên liên quan đến tái cơ cấu kinh tế.

 

Nhóm Cố vấn cấp cao trong nước (SAG) và Cố vấn kỹ thuật cấp cao quốc tế (STA)
SAG trong nước và STA quốc tế sẽ cung cấp những hỗ trợ tư vấn cho Giám đốc Dự án ô. 
SAG là những người có kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với các chuyên gia trong nước thuộc các lĩnh vực khác nhau. SAG được tuyển dụng theo hợp đồng định kỳ với Văn phòng điều phối Dự  án nhằm cung cấp những hỗ trợ/ tư vấn về kinh tế chính trị và đối thoại chính sách, những vấn đề về chính sách ngành; các ưu tiên mới xuất hiện; và các chiến thuật để tăng cường ảnh hưởng của Dự án.

STA do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôx-trây-liatuyển dụng và chịu trách nhiệm trước Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôx-trây-liavà Giám đốc Dự án ô. Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôx-trây-liavà PCU cùng xây dựng và nhất trí về Kế hoạch làm việc của STA. 

 

Ban Điều phối Dự án ô 

Ban Điều phối Dự án ô (PCC) được thành lập và họp ít nhất sáu tháng một lần để rà soát tiến độ và các vấn đề trong quá trình thực hiện, bao gồm cập nhật/đánh giá rủi ro. Giám đốc Dự án ô, Giám đốc các dự án thành phần và DFAT sẽ tham dự trong PCC. Ban Điều phối Dự án ô và DFAT có thể quyết định mời các quan sát viên khác (như đại diện của Nhóm Cố vấn cao cấp (SAG), Quốc hội hoặc Đảng) nếu thấy sự tham gia này góp phần đạt được các mục tiêu củaDự án.

 

Văn phòng Điều phối Dự án ô 

Chính phủ Việt Nam sẽ thành lập Văn phòng Điều phối Dự án ô (PCU) tại CIEM, MPI. Văn phòng điều phối do Điều phối Dự án cao cấp-chuyên gia kinh tế (SPC-E) phụ trách và bao gồm các cán bộ biên chế hoặc hợp đồng của Chính phủ đối tác. 
PCU có các nhiệm vụ:
 (i)  Xây dựng các hệ thống quản lý và Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án ô
(ii) Tổ chức các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ điều phối cho Ban điều phối Dự án ô
(iii) Lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và báo cáo:
-    Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án ô
-    Chuẩn bị các báo cáo tiến độ hàng quí, chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại cuộc họp rà soát hàng năm
-    Chuẩn bị các báo cáo tiến độ hàng quí, chuẩn bị các  báo cáo 6 tháng 
(iv) Quản lý và thực hiện Quỹ linh hoạt:
- Tổ chức việc thẩm định, đánh giá, phê duyệt các đề xuất tài trợ từ Quỹ linh hoạt
- Hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động được tài trợ từ Quỹ linh hoạt
(v) Quản lý tài chính 
-    Đảm bảo việc lập kế hoạch và báo cáo về ngân sách của dự án ô 
-    Giám sát việc tuân thủ thực hiện các qui định về quản lý tài chính, đấu thầu, mua sắm  
-    Tổ chức làm việc với kiểm toán độc lập. Thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập
(vi) Truyền thông và chia sẻ thông tin
- Tổng hợp và truyền thông các thông tin về các kết quả của dự án ô
- Tổ chức các đối thoại chính sách giữa Nhóm cố vấn cấp cao, nhà tài trợ, các dự án thành phần và các bên liên quan khác trong quá trình thực hiện 

 

Để tham khảo thêm về các thông tin như Quy trình Hoạt Động, Quỹ Linh hoạt tài chính, Quy định về đấu thầu mua sắm, Kiểm toán, Xử lý các hành vi gian lận và tham nhũng và phụ lục, xin vui lòng tham khảo file đính kèm.

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>