Câu hỏi thường gặp
Operation of Flexible Fund
Quỹ Linh Hoạt

Quỹ linh hoạt của Dự án

 

Giới thiệu

      Quỹ linh hoạt nhằm mục đích xây dựng một cơ chế phản hồi nhanh cho phép CIEM và các cơ quan triển khai Dự án RCV phản hồi nhanh chóng đối với các vấn đề ưu tiên mới phát sinh liên quan đến tái cơ cấu kinh tế, phát triển các thể chế kinh tế thị trường.

      Bước đầu Quỹ linh hoạt sẽ có 600.000 AUD nguồn lực. Các khoản kinh phí không sử dụng của ba cấu phần và của PCU sẽ được chuyển góp vào Quỹ linh hoạt và ngược lại.

      Giám đốc Dự án ô có thể xác định cụ thể lĩnh vực ưu tiênđể hỗ trợ và các cơ quan mục tiêu để kêu gọi nộp đề xuất. SAG, Chính phủ Australia, và/hoặc các thành viên PCC có thể đề xuất với Giám đốc Dự án ô các lĩnh vực ưu tiên thông qua PCU.

      Dựa trên các đề xuất do được nộp thông qua PCU, Giám đốc Dự án ô có thể yêu cầu SAG và/hoặc STA làm việc với các cơ quan liên quan để xây dựng các đề xuất để được tài trợ.

 

Tiêu chuẩn lựa chọn các dự án nhận tài trợ từ Quỹ linh hoạt

 

      Các đề xuất được xem xét tài trợ phải được thiết kế nhằm:

a)        Hỗ trợ việc xây dựng và/hoặc việc triển khai một hoặc nhiều nội dung ưu tiên cải cách phù hợp với Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và/hoặc Nghị quyết hàng năm của Chính phủ để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, và phải trực tiếp hỗ trợ việc xây dựng chính sách hoặc pháp luật của Chính phủ, Quốc hội;

 

  1. Hỗ trợ việc đánh giá tác động và/hoặc các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tếvà/hoặc quá trình tái cơ cấu kinh tế dài hạn;

 

  1. Cung cấp đầu vào cho việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế trong tương lai (ví dụ thông tin đầu vào cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hộigiai đoạn tiếp theo 2016-2020).

 

Các đề xuất được tài trợ từ Quỹ linh hoạt

 

      Thỏa mãn các tiêu chuẩn nêu trên, mọi cơ quan củaĐảng, Quốc hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu, và/hoặc các tổ chức xã hội dân sự có trách nhiệm trực tiếp liên quan đến phát triển và/hoặc thực thi Đề án MPER và Kế hoạch SEDP hàng năm có thể nộp đề xuất cho NPD để nhận tài trợ từ Quỹ linh hoạt.

 

      Tất cả các đề xuất phải được chuẩn bị theo mẫu quy định (được miêu tả trong Cẩm nang hướng dẫn hoạt động - OM) và bao gồm chuỗi kết quả dự kiến với đầy đủ chi tiết về các thay đổi thể chế và/hoặc chính sách và bên hưởng lợi dự kiến.

 

      PCU có trách nhiệm rà soát các đề xuất, đảm bảo các đề xuất này phù hợp với hướng dẫn của Quỹ linh hoạt và yêu cầu STA và/hoặc các thành viên SAG hoặc các chuyên gia thích hợp để xem xét các đề xuất trước khi trình lên cho Giám đốc Dự án ô và DFAT ra quyết định cuối cùng. Việc thẩm định, đánh giá được thực hiện trong 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được bản đề xuất phù hợp.

 

      Các chuyên gia thẩm định sẽ nộp bản nhận xét và xếp hạng bằng văn bản. Ngoài việc xem xét tính phù hợp của bản đề xuất với các tiêu chí trên, các chuyên gia sẽ xếp hạng cho từng đề xuất dựa trên một bộ hạn chế các tiêu chí lựa chọn chính, bao gồm:

a. Sự phù hợp với các tiêu chí được đặt ra;

b. Logic của thiết kế;

c. Các tác động và đối tượng thụ hưởng dự kiến 

d. Các đóng góp cho việc thúc đẩy các kết quả công bằng/toàn diện;

e. Chi phí hiệu quả và rủi ro.

 

      Các chuyên gia thẩm định có thể đề nghị nộp lại các đề xuất chưa đạt yêu cầu cùng với gợi ý các thay đổi cần thiết để nâng cao khả năng các đề xuất được phê duyệt.

      Các đề xuất được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được tham vấn với DFAT trước khi trình Giám đốc Dự án ôxem xét.

 

Phê duyệt việc sử dụng Quỹ linh hoạt

      Giám đốc Dự án ô có trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt các đề xuất được tài trợ từ Quỹ linh hoạt.

      Đại diện DFAT sẽ phản hồi cho Giám đốc Dự án ô trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đề nghị xem xét từ Giám đốc. 

      Trong các báo cáo hàng quý và thường niên, Giám đốc Dự án ô cần báo cáo tất cả quyết định liên quan đến các đề xuất sử dụng Quỹ linh hoạt (bao gồm lý do ngắn gọn cho quyết định lựa chọn).

 

Việc sử dụng Quỹ

 

      Với hỗ trợ từ Đơn vị Hỗ trợ Dự án ô, CIEM sẽ chịu trách nhiệm chung về quản lý và giải ngân quỹ linh hoạt phù hợp với OM.

 

      Tùy vào bản chất của các hoạt động được đề xuất và năng lực của cơ quan thực hiện, NPD và DFAT có thể quyết định ủy thác trách nhiệm quản lý và giải ngân tài trợ cho đối tượng thụ hưởng. Giám đốc của các dự án được ủy thác trách nhiệm trên có nghĩa vụ báo cáo và chịu trách nhiệm tương tự như Giám đốc cấu phần.

 

      Tất cả các tổ chức được Quỹ linh hoạt tài trợ phải ký một hợp đồng với Giám đốc Dự án ô (hoặc đại diện của Giám đốc Dự án ô) cam kết triển khai tất cả các hoạt động phù hợp với OM, và chịu trách nhiệm sử dụng quỹ hiệu quả và đúng mục đích trước Giám đốc Dự án ô...

 

      Bên thụ hưởng Quỹ linh hoạt phải thể hiện sự sự ghi nhận thích đáng đối với Dự án ô với tư cách là nguồn tài trợ, và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và các nghiên cứu liên quan được thực hiện từ nguồn tài trọ.

 

      Quỹ linh hoạt không được sử dụng cho chi phí vốn và tài trợ, thiết bị, và/hoặc các chi phí thường xuyên của cơ quan đề xuất tài trợ. 

         

       

Phụ lục .Mẫu Đề xuất tài trợ bởi Quỹ linh hoạt

(áp dụng đối với Đề xuất hoạt động –do Văn phòng điều phối quản lý tài chính)

 

Tiêu đề

Các chi tiết yêu cầu

Thông tin chi tiết

Tên Hoạt động

Trình bày ngắn gọn, rõ ràng

Chi tiết liên lạc của cơ quan

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Người liên hệ:

ĐT:                             ; Fax:                            ; Email:                         

Các đối tác thực hiện

Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các đối tác sẽ tham gia thực hiện

Các mục tiêu và chỉ số  ưu tiên

Mục tiêu và cơ sở đề xuất Hoạt động

Mô tả các mục tiêu Hoạt động: Hoạt động sẽ tham gia giải quyết các vấn đề gì? Mô tả rõ ràng và ngắn gọn lô-gíc của hoạt động .

Tính cấp thiết của Hoạt động

Mô tả rõ ràng tính cấp thiết của Hoạt động

Sự phù hợp của Hoạt động với các ưu tiên quốc gia và ưu tiên của RCV

Trình bày ngắn gọn và rõ ràng sự phù hợp của Hoạt động với các ưu tiên của Dự án RCV và Đề án tái cơ cấu kinh tế.

Sự phù hợp với các trách nhiệm hiện tại của cơ quan

Mô tả sự thích hợp của đề xuất Hoạt động đối với những nhiệm vụ được giao cũng như các ưu tiên công tác hiện tại của cơ quan

Những Hoạt động hiện thời có liên quan

Cung cấp thông tin chi tiết về những công việc, hoạt động khác đang được triển khai và trình bày các hành động cần thiết để đảm bảo hoạt động này bổ sung nhưng không trùng lắp vào những  công việc, hoạt động đã và đang thực hiện

Chi tiết hoạt động

Các kết quả đầu ra dự kiến

Mô tả các đầu ra dự kiến của Hoạt động

Các các tiểu hoạt động cần thiết

Liệt kê các tiểu hoạt động cần thiết

Mô tả các chỉ số để đánh giá việc thực hiện thành công các tiểu hoạt động

Phương pháp luận

Mô tả phương pháp luận để thực hiện hoạt động

Thời gian

Từ.....đến....

Đầu vào

Tài trợ từ RCV....

Đóng gớp của cơ quan đề xuất

Các tác động dài hạn, đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan khác

Tác động mong đợi

Mô tả những tác động chính của Hoạt động (cả tích cực và tiêu cực), gồm các tác động kinh tế, môi trường và xã hội

Đối tượng hưởng lợi của Dự án

Trình bày những đối tượng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp mong đợi của Hoạt động

Những bên liên quan khác

Trình bày các bên liên quan khác có thể có quan tâm đến Hoạt động

Tính bền vững

Trình bày ngắn gọn tính bền vững của các hoạt động đề xuất

Chữ ký, ngày tháng

 

 

 

 

Mẫu Đề xuất tài trợ bởi Quỹ linh hoạt

(áp dụng đối với Đề xuất dự án–do cơ quan thực hiện quản lý tài chính)

 

Tiêu đề

Các chi tiết yêu cầu

Thông tin chi tiết

Tên Dự án

Trình bày tên Dự án

Chi tiết liên lạc của cơ quan

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Người liên hệ:

ĐT:                             ; Fax:                            ; Email:                         

Thời gian dự kiến thực hiện Dự án

Tổng số X  tháng từ _______ 201_  đến _________ 201_

Các đối tác thực hiện

Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các đối tác sẽ tham gia thực hiện

Các mục tiêu và chỉ số ưu tiên

Mục tiêu và cơ sở đề xuất Dự án

Mô tả các mục tiêu Dự án: Dự án sẽ tham gia giải quyết các vấn đề gì? Mô tả rõ ràng và ngắn gọn lô-gíc sử dụng để giải quyết các vấn đề/cơ hội.

Tính cấp thiết của Dự án

Mô tả rõ ràng tính cấp thiết của Dự án

Sự phù hợp của Dự án với các ưu tiên quốc gia và ưu tiên của RCV

Trình bày ngắn gọn và rõ ràng sự phù hợp của Dự án với các ưu tiên của Dự án RCV và Đề án tái cơ cấu kinh tế. Phần này cần trình bày ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng với những luận điểm mang tính thuyết phục, giải thích tại sao đề xuất nên được đánh giá ở mức ưu tiên cao.

Sự phù hợp với các trách nhiệm hiện tại của đơn vị

Mô tả sự thích hợp của đề xuất Dự án đối với những nhiệm vụ được giao cũng như các ưu tiên công tác hiện tại của đơn vị

Những công việc/ Dự án/ Hoạt động hiện thời có liên quan

Cung cấp thông tin chi tiết về những công việc/Dự án/ Hoạt động khác đang được triển khai và trình bày các hành động cần thiết để đảm bảo Dự án này bổ sung nhưng không trùng lắp vào những  công việc/ Dự án/ hoạt động đã và đang thực hiện

Diễn giải lô-gíc các hoạt động và kết quả dự kiến

Các kết quả dự kiến

Mô tả các kết quả và mục tiêu dự kiến đạt được và logic để đạt được (cụ thể xem Khung logic)

Các đầu ra dự kiến

Mô tả các đầu ra của các hoạt động (cụ thể xem Khung logic) 

Phương pháp luận

 

 

Các tác động dài hạn, đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan khác

Tác động mong đợi

Mô tả những tác động chính của Dự án (cả tích cực và tiêu cực), gồm các tác động kinh tế, môi trường và xã hội

Đối tượng hưởng lợi của Dự án

Trình bày những đối tượng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp mong đợi của Dự án

Những bên liên quan khác

Trình bày các bên liên quan khác có thể có quan tâm đến Dự án

Tính bền vững

Trình bày ngắn gọn tính bền vững của các hoạt động đề xuất

Kinh phí, thực hiện, truyền thông và kiểm soát chất lượng

Kinh phí đề xuất tài trợ từ RCV

Dự toán kinh phí (chi tiết xem bảng đề xuất kinh phí)

Những đóng góp khác

Mô tả những đóng góp khác gồm những đóng góp thực tế và/hoặc đóng góp bằng hiện vật của cơ quan đề xuất

Cơ cấu tổ chức thực hiện

Dự kiến bộ máy thực hiện

Truyền thông

Mô tả các cam kết và dự kiến truyền thông và chia sẻ thông tin

Đảm bảo chất lượng

Các biện pháp chính để đảm bảo chất lượng các kết quả đầu ra (như lấy ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực (peer review về phương pháp luận và các phát kiến)

Khung lô gíc

Cung cấp khung lô-gíc ban đầu (xem mẫu tại trang tiếp theo)

Chữ ký, ngày tháng

 

 

 

 

 

 

KHUNG LÔ GÍC

Tóm tắt chi tiết

Chỉ số đánh giá

Nguồn và phương tiện xác định chỉ số

Giả thiết chính

Mục tiêu tổng quát: Nêu các mục tiêu tổng quát của Dự án

Đưa ra các chỉ số đo lường việc đạt được mục tiêu dài hạn

Mô tả các chỉ số sẽ được kiểm định như thế nào

 

Mục tiêu cụ thể: Nêu những mục tiêu cụ thể của Dự án

Đưa ra những chỉ số làm cơ sở để đánh giá sự hoàn thành mục tiêu cụ thể. Đó là những chỉ số sau khi Dự án hoàn thành

Mô tả các chỉ số sẽ được kiểm định như thế nào

Nêu rõ những giả thiết quan trọng nhất đối với mục tiêu cụ thể để đạt được mục tiêu tổng quát của dự án. Ghi rõ những rủi ro chính

Các kết quả đầu ra: Nêu tóm tắt về các kết quả đầu ra cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể

Đưa ra những chỉ số làm cơ sở để đánh giá việc đạt được các kết quả đầu ra

Mô tả các chỉ số sẽ được kiểm định như thế nào

Nêu rõ những giả thiết thực sự quan trọng nhất để đối với các kết quả đầu ra để đạt được mục tiêu cụ thể của Dự án. Ghi rõ những rủi ro chính

Các hoạt động: Nêu tóm tắt các hoạt động cần được tài trợ trong khuôn khổ Dự án để đạt được các kết quả đầu ra.

Đưa ra những chỉ số làm cơ sở để đánh giá hoạt động được thực hiện thành công

Mô tả các chỉ số sẽ được kiểm định như thế nào

Nêu rõ các đầu vào cần thiết đối với việc thực hiện các hoạt động để đạt được kết quả đầu ra. Ghi rõ những rủi ro chính.

 

 

 

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>