Câu hỏi thường gặp
Thỏa thuận tài trợ trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia06/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
06/08/2014
Lượt xem:   83
Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam.
Thỏa thuận tài trợ trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Chính phủ Việt Nam (đại diện bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) và Chính phủ Ôxtrâylia (được đại diện bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT) ký Thỏa thuận tài trợ trực tiếp về Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam.
Đây là Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam thực hiện một số nội dung tại Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020của Thủ tướng Chính phủ. Dự án hướng tới các mục tiêu sau:
•    Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
•    Thúc đấy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập;và
•    Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.

Đến tháng 12 năm 2016, Dự án dự kiến đạt được các kết quả chính sau:
•    Giảm các chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi được thông qua) 
•    Nâng cao chất lượng và số lượng của các vụ việc do Cục Quản lý Cạnh tranh xử lý;
•    Các hành động cụ thể nhằm tái cơ cấu chuỗi giá trị lúa gạo; và
•    Các đề xuất về chính sách ghi nhận trong các văn bản chiến lược của Đảng và Chính phủ liên quan đến tái cơ cấu kinh tế, bao gồm tái cơ cấu kinh tế nông thôn.

Dự án sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được các kết quả này thông qua ba hợp phần do các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thônthực hiện và một Quỹ linh hoạt nhằm đáp ứng các vấn đề ưu tiên cấp bách khác liên quan đến Đề án tái cơ cấu kinh tế.Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan điều phối việc triển khai Dự án.

Giai đoạn đầu của Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 12 năn 2016.

Chính phủ Ô-xtrây-li-a sẽ cung cấp khoản tài chính lên tới 3.100.000 đô la Úc bao gồm thoả thuận tài trợ trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật. Thông qua các cơ quan thực hiện của mình, Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp sự hỗ trợ bằng hiện vật ước tinh trị giá 135.000 đô la Úc.

 

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>