Câu hỏi thường gặp
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án04/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
04/07/2017
Lượt xem:   15
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Dự án Xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án.
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn tổng kết các bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng

Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình “Tái cơ cấu kinh tế vì một

Việt Nam cạnh tranh hơn” (hướng tới sự chuẩn bị Chương trình “Ốt-xtrây-lia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam”)

 

 

I. Giới thiệu

 

          Chương trình Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) đã được thực hiện từ tháng 7/2014 tới tháng 6/2017. Trong quá trình thực hiện, Chương trình đã sử dụng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình (sau đây được gọi là “Cẩm nang RCV”). Trong thiết kế giai đoạn tiếp theo của Chương trình (nêu ở đoạn tiếp theo đây), các cơ quan đối tác và nhà tài trợ của Chương trình (Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia) đã thống nhất sẽ tổng kết và chỉnh sửa nội dung của Cẩm nang RCV nhằm phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ mới.

 

          Giai đoạn tiếp theo của RCV với tên gọi mới là Chương trình “Ốt-xtrây-lia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

 

Các kết quả dự kiến của Chương trình (vào cuối năm 2020) bao gồm:

 

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn, hướng tới mục tiêu có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân vào năm 2020;

- Hình thành và phát triển các thị trường sản phẩm và thị trường các nhấn tố sản xuất mang tính cạnh tranh và minh bạch hơn;

- Xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp về cạnh tranh công bằng và mạnh hơn, kiểm soát có hiệu quả độc quyền, thống lĩnh trong kinh doanh;

- Đẩy nhanh tái cơ cấu nông thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động ở khu vực nông thôn

- Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giảm khoảng cách về giới trong năng suất lao động và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng suất.

 

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

 

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phẩn 3: Tái cơ cấu kinh tế nông thôn

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

 

      Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

 

      Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia là cơ quan hỗ trợ tài chính duy nhất của Chương trình RCV và Chương trình Aus4Reform.

 

II. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn

          Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn là Tổng kết các bài học kinh nghiệm từ Cẩm nang RCV để xây dựng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình Aus4Reform nhằm đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan thực hiện các hoạt động được Chương trình hỗ trợ, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam và các yêu cầu của nhà tài trợ, tối đa hóa hiệu quả của nguồn viện trợ.

 

 III. Sản phẩm đầu ra

 

 1. Tổng kết các bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình “Tái cơ cấu kinh tế vì một Việt Nam cạnh tranh hơn” (RCV)

 

 1. Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình Aus4Reform cần đảm bảo các yêu cầu:

 

- Tiếp thu và cải tiến các nội dung của Cẩm nang hoạt động của RCV

- Phù hợp với Tài liệu thiết kế Chương trình Aus4Reform

- Phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam

- Phù hợp với các yêu cầu của nhà tài trợ (Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia-DFAT), đặc biệt là các qui định về giám sát, đánh giá, báo cáo, truyền thông, quản lý tài chính, các vấn đề về giới, quản lý rủi ro, chống tham nhũng

          - Đưa ra các hướng dẫn, mẫu biểu rõ ràng, chi tiết, dễ sử dụng

 

 1. Mô tả cấu trúc Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình Aus4Reform

 

Phần A. Tổng quan về Chương trình 

 1. Mục tiêu và các kết quả dự kiến
 2. Các cấu phần
 3. Thời gian và các cam kết về nguồn lực

              4.  Cách thức thực hiện và các đối tác chính

 

Phần B. Các qui trình hoạt động

 1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm
 2. Phê duyệt các thay đổi trong quá trình thực hiện
 3. Giám sát, đánh giá
 4. Các yêu cầu báo cáo
 5. Truyền thông và quản lý thông tin
 6. Quản lý Quỹ linh hoạt
 7. Quản lý rủi ro

 

Phần C. Các qui định quản lý tài chính

 1. Quản lý và sử dụng kinh phí
 2. Hạch toán kế toán
 3. Quy trình, thủ tục thanh toán
 4. Báo cáo tài chính

 

          Phần D. Các quy định về đấu thầu mua sắm

 1. Qui định chung
 2. Các hình thức đấu thầu mua sắm và qui trình thực hiện

 

Phần E. Kiểm toán

 1. Phạm vi, mục tiêu của kiểm toán
 2. Trách nhiệm các bên

3. Xử lý sau khi phát hành báo cáo kiểm toán
 

Phần F. Xử lý vi phạm và chống tham nhũng

         

Các phụ lục

 1. Khung logic và các chỉ số kết quả
 2. Mẫu Kế hoạch hoạt động năm và dự toán kinh phí
 3. Mẫu Báo cáo tiến độ quý
 4. Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện năm
 5. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động
 6. Mẫu Đề xuất tài trợ từ Quỹ linh hoạt
 7. Mẫu Báo cáo tài chính
 8. Mẫu Điều khoản tham chiếu
 9. Mẫu Hợp đồng

 

 IV. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ 15/7/2017 đến 15/8/2017.

 

V. Yêu cầu chuyên gia tư vấn

 • Trình độ Thạc sĩ về kinh tế/phát triển
 • Am hiểu vể các qui định quản lý dự án, giám sát, đánh giá, quản lý tài chính, đấu thầu, mua sắm của Chính phủ Việt Nam
 • Có kinh nghiệm về dự án ODA được nước ngoài tài trợ  

 

Các ứng viên quan tâm xin gửi Hồ sơ tới địa chỉ:

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV)

68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Email: doha.7308@gmail.com

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17.00 ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
11/11/2014
Lượt xem:   82
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn cho hoạt động “Tối ưu hóa quan hệ kinh tế Việt- Trung trong bối cánh đấy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-2014

 

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển chuyên gia tư vấn cho hoạt động “Tối ưu hóa quan hệ kinh tế Việt- Trung trong bối cánh đấy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”  : 


-    Chuyên gia tư vấn trong nước: về xây dựng mô hình, phân tích thương mại và đầu tư; phân tích địa chính trị:
-    Chuyên gia tư vấn quốc tế: góp ý/bình luận về phương pháp nghiên cứu cụ thể và các mô hình phân tích dự kiến, góp ý các dự thảo báo cáo và báo cáo cuối cùng.

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.

- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
68 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Điện thoại: 01677058095
E-mail: trantoanthang@mpi.gov.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2014.

 

Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
11/11/2014
Lượt xem:   76
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và các kiến nghị”
Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-2014

 
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo“Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và các kiến nghị”


- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.

- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Ủy ban Kinh tế Quốc hội
37 Hùng Vương, Hà Nội
Điện thoại: 0913527998
E-mail: dungnt@qh.gov.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2014.

 

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
11/11/2014
Lượt xem:   76
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Thể chế pháp luật, kinh tế của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Pháp, Ba Lan, Malaysia)
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-2014

 
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo“Thể chế pháp luật, kinh tế của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Pháp, Ba Lan, Malaysia)

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.

- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Ủy ban Kinh tế Quốc hội
37 Hùng Vương, Hà Nội
Điện thoại: 0913527998
E-mail: dungnt@qh.gov.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2014.

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 04-11-201404/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
04/11/2014
Lượt xem:   89
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016-2020, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 04-11-2014

 

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Ban Kinh tế Trung ương tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

 
- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.

- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Ban Kinh tế Trung ương
11B Cát Linh, Hà Nội
E-mail: nguyenmanhhungbkhn@gmail.com
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2014.

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 24-10-201424/10/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
24/10/2014
Lượt xem:   60
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo Tái cơ cấu, gắn mô hình tăng trưởng đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh sản phẩm nông sản và công nghiệp bối cảnh toàn cầu hóa
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 24-10-2014

 

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Tái cơ cấu, gắn liền mô hình tăng trưởng đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh đối với sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chủ lực trong chuỗi giá trị toàn cầu để đổi mới thể chế ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”. 

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.
 

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại: 0913393036
E-mail: Linhdong_dsi@yahoo.com

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2014.

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 02-10-2014

Trong khuôn khổ Dự án “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tuyển:

- 01 chuyên gia tư vấn trong nước thu thập số liệu ngành hàng lúa gạo và hỗ trợ điều tra, phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng Tháp;
- 01 chuyên gia tư vấn trong nước tổng quan ngành hàng lúa gạo và hỗ trợ tổng hợp đề xuất chính sách;
- 01 chuyên gia tư vấn trong nước tham gia soạn thảo Đề án Tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo Việt Nam;
- 01 chuyên gia tư vấn trong nước tham gia soạn thảo Đề án Tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo Việt Nam và đề xuất chính sách;
- 01 chuyên gia tư vấn trong nước là trưởng nhóm chuyên gia soạn thảo Đề án Tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo Việt Nam;
- 01 chuyên gia tư vấn quốc tế xây dựng mô hình cân bằng tổng thể để đánh giá tác động của chính sách chuyển đổi đất lúa và các cam kết thương mại tự do.
- 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ chuyên gia quốc tế xây dựng mô hình cân bằng tổng thể để đánh giá tác động của chính sách chuyển đổi đất lúa và các cam kết thương mại tự do.
 
- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.
 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn 
16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.37282590; Fax: 04.39711062
Email: taicocau.ipsard@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 17/10/2014.
 
 
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 17/09/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
17/09/2014
Lượt xem:   93
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo (tổng hợp) giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Ban Kinh tế Trung ương tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo (tổng hợp) giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.
 
Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
toan.bankttw@gmail.com 
 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2014.

 

Tài liệu đính kèm: Điều khoản tham chiếu

 

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.3)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
18/08/2014
Lượt xem:   114
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nghiên cứu về hạn chế ngân sách cứng, sự bất hợp lý trong khung khổ quan trị đối doanh nghiệp nhà nước và xáo trộn thị trường tạo ra bởi doanh nghiệp nhà nước.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.3)

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nghiên cứu về hạn chế ngân sách cứng, sự bất hợp lý trong khung khổ quan trị đối doanh nghiệp nhà nước và xáo trộn thị trường tạo ra bởi doanh nghiệp nhà nước.
 

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp)
68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 08043455; Fax: 04.38456795
             Email: thanhhongpham@mpi.gov.vn   

 

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2014

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.2)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
18/08/2014
Lượt xem:   98
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ việc soạn thảo Nghị định về Cơ quan độc lập chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.2)


 

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ việc soạn thảo Nghị định về Cơ quan độc lập chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

 

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp)
68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội

 

Điện thoại: 08043455; Fax: 04.38456795

             Email: thanhhongpham@mpi.gov.vn   
 

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2014

 

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.1)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
18/08/2014
Lượt xem:   110
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.1)


Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác và kiến nghị sửa đổi
 

 

- Nội dung và yêu cầu công việc: Xem tại file đính kèm.
- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

 

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:
 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp)
68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 08043455; Fax: 04.38456795
             Email: thanhhongpham@mpi.gov.vn   

 

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2014

 

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “ Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014“

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “ Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014“ 
 
Trong Khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại của Việt Nam” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bắt đầu nhận hồ sơ để tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014” từ ngày 22/7/2014 đến trước 17h ngày 01/8/2014.

 

Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm.
 

Hoặc liên hệ trực tiếp:
         Chị Trần Phương Nhung
Email: nhungtp@moit.gov.vn
Tel: 84-4-222 05 002 (Máy lẻ: 1056);  Fax: 84-4-22205003

 

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo./. 

 

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn Trong Nước06/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
06/08/2014
Lượt xem:   129
Thông báo tuyển dụng Chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện Báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô quý III/2014 phục vụ thảo luận/đối thoại chính sách
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn Trong Nước

 

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (gọi tắt là Dự án RCV) được xây dựng và triển khai trong giai đoạn 2014-2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Dự án hướng tới hỗ trợ thực hiện các mục tiêu sau:
•    Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
•    Thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; và
•    Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.
Dự án sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu này thông qua ba dự án thành phần và quỹ linh hoạt để đáp ứng với các vấn đề ưu tiên cấp bách khác liên quan đến việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Ba dự án thành phần bao gồm:
(i) Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện);
(ii) Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại (do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương chủ trì thực hiện);
(iii) Tái cơ cấu kinh tế nông thôn để nâng cao giá trị gia tăng (do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì  thực hiện);
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) là cơ quan điều phối việc triển khai toàn bộ Dự án. Viện trưởng CIEM là Giám đốc Dự án.
Để thực hiện các nội dung công việc, Dự án tiến hành tuyển dụng 2 chuyên gia. Nội dung cụ thể như sau:


1. 01 Chuyên gia Xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập tình hình Kinh tế vĩ mô trong quý III/2014
•    Thời gian làm việc: 25 ngày.
•    Nội dung công việc:
- Xây dựng Đề cương Báo cáo đánh giá độc lập tình hình Kinh tế vĩ mô trong quý III/2014.
- Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế vĩ mô Quý III/2014. Báo cáo có độ dài khoảng 45-50 trang A4 (kể cả bảng biểu và phụ lục). Nội dung báo cáo tập trung vào những vấn đề sau:
+ Tình hình kinh tế khu vực và thế giới (tính đến hết quý III/2014) có ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam trong quý III/2014 (đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư).
+ Các điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại và đầu tư) trong quý và các nội dung, vấn đề chính liên quan (Có theo dõi các văn bản pháp quy của các cơ quan liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành các công cụ chính sách vĩ mô, có phân tích tập trung vào một số văn bản đáng lưu tâm nhất)
+ Phân tích diễn biến kinh tế vĩ mô trong quý, tập trung vào các khía cạnh: tăng trưởng kinh tế; xuất nhập khẩu; đầu tư; giá cả; diễn biến thị trường tiền tệ; tỷ giá; ngân sách nhà nước; việc làm; (mỗi lĩnh vực cần có những phân tích định lượng liên quan dựa trên mô hình phù hợp, gắn với cảnh báo sớm về các áp lực, vấn đề có thể có trong quý IV/2014 và năm 2015).
+ Tham vấn với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để lựa chọn và thực hiện phân tích sâu về một (số) vấn đề kinh tế vĩ mô đáng lưu tâm trong quý III/2014.
+ Cân nhắc một số kịch bản kinh tế trong quý IV/2014 và năm 2015.
+ Kiến nghị về định hướng và biện pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014 và năm 2015.
- Trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá độc lập tình hình kinh tế vĩ mô quý III/2014.
- Tham vấn với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và các cơ quan, chuyên gia liên quan để điều chỉnh, làm rõ các phân tích trong Báo cáo (nếu cần thiết).
- Tham gia hiệu đính bản dịch Báo cáo đánh giá độc lập tình hình kinh tế vĩ mô quý III/2014.
- Đưa ra các yêu cầu về tài liệu/dữ liệu để Chuyên gia 2 hỗ trợ thực hiện.
•    Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, kinh tế, kinh tế phát triển hoặc những ngành khác có liên quan (có bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ là lợi thế);
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích trong các lĩnh vực liên quan đếntài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, giá cả, tiền tệ - tín dụng, xuất nhập khẩu, tỷ giá, việc làm;
- Có kinh nghiệm trong phân tích, dự báo các vấnđề kinh tế vĩ mô phục vụ công tác hoạch định vàđiều hành chính sách;
- Có kỹ năng phân tích định lượng sử dụng các mô hình phù hợp;
- Có khả năng sử dụng và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và Anh;
- Có tinh thần làm việc trung thực, nghiêm túc, chuyên nghiệp.


2. 01 Chuyên gia thực hiện Thu thập tài liệu/dữ liệu phục vụ thực hiện báo cáo hàng quý đánh giá độc lập tình hình kinh tế vĩ mô
•    Thời gian làm việc: 10 ngày.
•    Nội dung công việc: Thu thập các dữ liệu chính thức, cập nhật nhất về các chỉ tiêu kinh tế sau:
- Tăng trưởng GDP của cả nền kinh tế và theo các khu vực (nông-lâm-ngư nghiệp; công nghiệp-xây dựng; dịch vụ), theo thành phần kinh tế (khu vực kinh tế nhà nước; tư nhân trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) (hàng quý từ quý I/2011);
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá các nhóm hàng: lương thực – thực phẩm; hàng phi lương thực – thực phẩm; nhà ở và vật liệu xây dựng (hàng tháng từ tháng 1/2011);
- Tốc độ tăng chỉ số giá xuất khẩu và chỉ số giá nhập khẩu (hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại (VCB), và tỷ giá trên thị trường tự do (hàng ngày từ 01/01/2011);
- Diễn biến cán cân thanh toán và các cán cân thành phần (cán cân vãng lai, cán cân vốn); (hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả tín dụng VND và tín dụng ngoại tệ), tổng phương tiện thanh toán (hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến lãi suất (bao gồm cả lãi suất huy động; lãi suất chiết khấu; lãi suất tái cấp vốn; lãi suất huy động, cho vay tham chiếu ở một số ngân hàng) (hàng tháng từ tháng 1/2012);
- Tình hình thu, chi và thâm hụt ngân sách nhà nước và các khoản mục thành phần (hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến tăng trưởng xuất khẩu, nhập khẩu nói chung và xuất nhập khẩu vào một số thị trường chính (Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc)(hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến đầu tư (tổng đầu tư xã hội; đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; đầu tư trực tiếp nước ngoài);(hàng quý từ quý I/2011);
- Diễn biến sản xuất công nghiệp (chỉ số chung; chỉ số tồn kho hàng công nghiệp chế biến; chỉ số tiêu thụ hàng công nghiệp chế biến; PMI) (hàng tháng từ tháng 1/2012);
- Diễn biến việc làm (cơ cấu lao động phân theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, ngành kinh tế, nghề nghiệp và vị thế việc làm; tỷ lệ lao độngđã qua đào tạo, năng suất lao động xã hội, tỷ lệ thất nghiệp theo vùng, tỷ lệ thiếu việc làm) (hàng quý từ quý I/2014);
- Thu thập hoặc tính toán một số chỉ số khác theo yêu cầu của Chuyên gia 1;
- Thực hiện một số công việc phân tích số liệu khác theo yêu cầu của Chuyên gia 1.


•    Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, kinh tế, kinh tế phát triển hoặc những ngành khác có liên quan;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thu thập và phân tích số liệu về các lĩnh vực tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, giá cả, tiền tệ - tín dụng, xuất nhập khẩu, tỷ giá, việc làm;
- Có khả năng sử dụng và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và Anh;
- Có kỹ năng tin học văn phòng, truy cập và trích xuất dữ liệu trên Internet;
- Có tinh thần làm việc trung thực, nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Hạn nộp hồ sơ muộn nhất là 5pm ngày 1/8/2014
Các thông tin chi tiết xin liên hệ với chị Trần Bình Minh
Điện thoại 08044135, di động 0913 090 272
Email: tbminh@mpi.gov.vn

 

Take action to restructure the economy and transform the growth model in accordance with the roadmap and proper steps to establish, by 2020, a more in-depth model of economic growth that ensures the quality of growth and a more efficient and competitive economy.

tuyendungchuyengiatuvan.gif

Publications - Reports
More >>